Banner Banner
Antwoorden op de gestelde vragen vindt u hieronder.

Kan er haaks parkeren of schuin parkeren komen in de Dr. Albert Schweitzerlaan? Hier is al eerder (in 2016) om gevraagd.

De meeste bestaande bomen blijven staan in de Dr. Albert Schweitzerlaan aan de kant van de Roggebotstraat. Onder deze bomen kunnen we geen bestrating aanbrengen. Hierdoor kan er niet haaks geparkeerd worden. Hier is niet voldoende ruimte voor. Schuin parkeren neemt minder ruimte in beslag dan haaks parkeren maar dit passen we alleen toe in straten met eenrichtingsverkeer. Bij straten met tweerichtingsverkeer zorgt schuin parkeren voor verkeersonveilige situaties. Bij het uitparkeren is er te weinig zicht op aankomend verkeer.

 

Blijven de bomen op de hoek Henri Dunant/ Dr. Albert Schweitzerlaan aan de zijkant van de lage flat staan?

Het pleintje voor de lage flat Henri Dunant valt buiten dit plan. Dit valt binnen het plan voor het nieuwe appartementengebouw. We verwachten dat deze bomen blijven staan.

 

Komen er meer speelmogelijkheden in de buurt van de lage flat aan de Gouwzeestraat? Bijvoorbeeld tussen de nieuwe flats?

Deze wens is doorgegeven aan de ontwerpers van de openbare ruimte rond de nieuwe lage flats.

 

Kunnen de hofjes Roggebotstraat/ Dr. Albert Schweitzerlaan groen blijven? Graag geen sport en spel hier. 

Er komt geen extra sport en spel op de hofjes Roggebotstraat/Dr. Albert Schweitzerlaan. De vier hofjes blijven groen. De exacte invulling van de hofjes (beplanting en dergelijke) willen we bepalen nadat we de inbreng van de omwonenden hebben gehoord. We organiseren hiervoor een aparte bewonersavond.

 

Kunnen de grasvelden voorzien worden van hondwerende beplanting?

De exacte invulling van de grasveldjes (beplanting e.d.) Roggebotstraat/Dr. Albert Schweitzerlaan willen we bepalen nadat we de inbreng van de omwonenden hebben gehoord. We organiseren hiervoor een aparte bewonersavond. Hondwerende beplanting is zeker een mogelijkheid als de meeste omwonenden dit willen.

 

Hoe wordt de waterberging uitgevoerd? 

We slaan regenwater op in de fundering van de weg. De stenen fundering heeft holle ruimtes waar het water in wordt vastgehouden voordat het vertraagd de grond in zakt. Daarnaast maken we waar er voldoende ruimte is wadi’s. Een wadi is een groene greppel. Hierin kan ook het water vertraagd in de grond zakken.

 

Hoe voorkomen we zettingen (inzakken) door bronbemaling(wegpompen van water)?

Bronbemaling is het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand om werkzaamheden mogelijk te maken. We hebben door een gespecialiseerd bedrijf een advies laten maken. Hieruit blijkt dat de effecten van de bemaling op de omgeving klein zijn. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden we de hoeveelheid verwijderd grondwater en de stand van het grondwater in de gaten. Als er teveel grondwater weggepompt wordt, stoppen we met bemalen.

 

Hoe gaat het met ons achterpad?

Het verhogen en herstraten van het achterpad is voor de eigenaren van het pad. Dit zijn meestal de eigenaren van de woningen. De gemeente sluit het nieuwe straatwerk aan op het straatwerk van het achterpad.

 

Kan er eenrichtingsverkeer ingevoerd worden, zodat er haaks geparkeerd kan worden of aan beide zijdes?

We voeren eenrichtingsverkeer in. Helaas levert dit niet voldoende ruimte op voor haaks parkeren of aan beide zijdes parkeren. Wel zorgt dit er voor dat we voldoende brede voetpaden kunnen maken.

 

Kan het binnengebied een woonerf worden?

Dit kan niet. Op een goed ingericht erf kan de snelheid niet hoger zijn dan 15 km/uur. Dit bereik je door de weg te laten slingeren waardoor die van zichzelf al snelheidsremmend werkt. Daarnaast moet de inrichting uitstralen dat je er mag verblijven (lopen, spelen, ontmoeten enzovoorts). Het binnengebied (Roggebotstraat, Zuiderzeestraat, Kadoelenstraat) van dit deelplan bestaat uit rechte staten. Deze kan je niet omvormen tot erf.

 

Wat kan er gedaan worden aan het groen voor D’Blauwe Gouwe, zodat dit niet meer als dumpplaats gebruikt wordt?

De invulling van de begane grond van D’Blauwe Gouwe is nog niet bekend. Pas als dit bekend is, maken we samen met Intermaris een ontwerp van de openbare ruimte voor de flat. Natuurlijk proberen we dit zo te ontwerpen, dat dit geen dumpplek wordt.

 

Blijven de bomen staan voor D’Blauwe Gouwe? Deze bomen veroorzaken veel schaduw en belemmeren het uitzicht van de onderste laag. De wortels van de bomen veroorzaken veel schade aan het wegdek. De bomen brengen schade aan de er onderstaand geparkeerde auto's (lakschade, vallende takken door harde wind. vogelpoep boomhars).

Alle bestaande bomen controleren we op veiligheid en gezondheid. De bomen die een goede levensverwachting hebben en veilig zijn, blijven staan. We nemen maatregelen om wortelopdruk (het omhoogkomen van boomwortels) te voorkomen.

 

Kan er gezorgd worden dat de garages in- en uitrijbaar zijn?

De garages zijn voldoende toegankelijk voor personenwagens.

 

Zijn de routes naar de glas- en plasticcontainers rolstoeltoegankelijk?

De containers zijn bereikbaar via het voetpad.

 

Kunnen er meer laadpalen komen?

We plaatsen op meerdere plekken in de wijk bij haakse parkeerplaatsen laadpalen. Op sommige plekken in de buurt maken we ondergronds alles al gereed voor de toekomstige plaatsing van een laadpaal. Deze laadpalen plaatsen we als er meer elektrische voertuigen in de wijk zijn.

 

Kunnen de hulpdiensten mijn huis nog bereiken als de Gouwzeestraat doodlopend wordt?

De hulpdiensten kunnen uw huis bereiken via twee routes. Via de Vrouwenzandstraat en via het fietspad (calamiteitenroute) tussen de Gouwzeestraat en de Henri Dunantstraat.

 

Er komen meer voertuigen in de wijk doordat er meer woningen zijn. Moeten er niet meer ontsluitingen (uitgangen naar doorgaande wegen) komen?

Er is gekeken naar de toekomstige verkeersdrukte bij het maken van dit ontwerp. Er zijn niet meer ontsluitingen nodig.

 

Hoe kan de Vrouwenzandstraat de enige ontsluiting zijn en tegelijkertijd een fietsstraat?

De Vrouwenzandstraat kan het verkeer prima aan, zelfs als we deze inrichten als een fietsstraat. Bij een fietsstraat geldt dat de auto te gast is, maar hier nog steeds mag rijden. Het grote voordeel bij een fietsstraat is dat de snelheid van het gemotoriseerde verkeer omlaag gaat.

 

Welke visie is er om om te gaan met het steeds groter wordende wagenpark? Komt er betaald parkeren in de wijk? Komen er parkeergarages onder de nieuwbouw? Komt er een verbod op het parkeren van bedrijfsauto’s?

Aan een steeds meer auto’s per huishouden kunnen wij weinig doen. Wij houden ons bij de bouw van nieuwe woningen aan de door de gemeenteraad vastgestelde parkeernormen per woning. Deze parkeernormen zijn vastgesteld op een landelijk gemiddelde en worden bepaald aan de hand van het type woning. Voor bestaande woningen geldt de parkeernorm niet. Hier gaan we uit van de parkeerdruk in de wijk. Waar het druk, is proberen wij meer parkeren te maken, waar het minder druk is kan er eventueel wat parkeren weg. Dit kan alleen als hier ruimte voor is. Het kan dus zo zijn dat deze extra parkeerplaatsen niet bij u in de straat komen, maar ergens anders in de wijk.

In de toekomst bestaat de kans dat er betaald parkeren komt.

Bij de ontwikkelingen van nieuwe woningen kijken we altijd of het parkeren op eigen terrein kan worden opgelost. Dit kan door bijvoorbeeld een parkeergarage op of onder het gebouw te plaatsen. Als dit niet in de plannen past, kijken we of we het parkeren in de openbare ruimte kunnen oplossen. Lukt dit ook niet, dan mogen er minder woningen gebouwd worden of gaat een plan helemaal niet door.
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat voertuigen die langer zijn dan 6,5 meter niet in de wijk mogen parkeren.

 

Kan er een voetpad en verblijfsruimte komen tussen de dijk en D’Blauwe Gouwe?

We wachten eerst af welke functie de begane grond van de flat krijgt. Daarna gaan we kijken naar de inrichting van de openbare ruimte rondom de flat.

 

Kan de groenstrook aan de oneven zijde Dr. Albert Schweitzerlaan vervallen? Hierdoor kunnen we onze elektrische auto’s niet meer laden. Daarnaast zijn we bang dat hier mensen hun hond laten poepen.

Veel bewoners geven aan dat ze graag in de Wheermolen wonen omdat dit een groene wijk is. We willen graag dat dit zo blijft. In deze groenstrook komen heesters. Er komt hier geen gras. Voor het laden van elektrische voertuigen komen laadpunten.

 

Kan de Vrouwenzandstraat een 30 km-zone worden?

De Vrouwenzandstraat is al een 30 km zone en blijft dit ook. Het wordt ook een fietsstraat. Bestuurders moeten zich aanpassen in een fietsstraat aan de fietsers. Hierdoor zal er vaak zelfs langzamer gereden worden.

 

Kunnen de parkeervakken in de Kadoelenstraat aan de lange tuinkant gemaakt worden?

Dit hebben we gedaan.

 

Kunnen de bomen in de groenstrook Roggebotstraat niet te hoog worden?

De meeste bestaande bomen blijven staan in de Dr. Albert Schweitzerlaan aan de kant van de Roggebotstraat. De exacte invulling van de grasveldjes (beplanting e.d.) Roggebotstraat/Dr. Albert Schweitzerlaan willen we bepalen nadat we de inbreng van de omwonenden hebben gehoord. We organiseren hiervoor een aparte bewonersavond.

 

Hoe bereiken wij met de fiets vanuit het achterpad de rijbaan?

U kunt met uw fiets aan de hand lopen naar de Roggebotstraat of naar de Dr. Albert Schweitzerlaan. In de Dr. Albert Schweitzerlaan komen plateaus waar u met uw fiets de rijbaan op kunt.

 

Waarom eindigt het voetpad bij de Roggebotstraat aan de kant van de garages in het groen?

Aan de overkant van de straat is een doorlopend voetpad. Aan de kant van de garages komt groen om een groener straatbeeld te krijgen.

 

Waarom wordt de stoep smaller?

We zorgen dat stoepen breed genoeg zijn voor het passeren van bijvoorbeeld twee rolstoelers, scootmobiels of kinderwagens. Daarnaast willen we vanuit het klimaatbestendig maken en het efficiënt beheren van de openbare ruimte zo min mogelijk bestrating in de openbare ruimte. Dit geeft meer ruimte voor groen.

 

Zijn er plannen om de uitlaatstrook op te heffen?

Er zijn geen plannen om de uitlaatstrook op te heffen. Bij het maken van het ontwerp is er rekening gehouden met het huidige beleid. De huidige hondenuitlaatstroken zijn vastgesteld door het college van B&W. Als wijkbewoner kunt u samen met de rest van de buurt een plan maken om de situatie te veranderen. Als dit plan door de meerderheid van de buurt gesteund wordt, dan kan er voorgesteld worden aan het college om dit te wijzigen. U kunt hierin hulp krijgen om dit op te zetten. Het is wel de vraag of een gehele opruimplicht de overlast minder maakt. De uitlaatzone wordt nu schoongemaakt. Als er opruimplicht is en mensen houden zich hier niet aan, dan blijft deze hondenpoep liggen.